Slovenské provincie SDB a FMA
SALEZIÁNSKY PASTORAČNÝ TÍM

Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach

Informácia o postupe zaškoľovania saleziánskych dobrovoľníkov, animátorov a pracovníkov v dielach

Zaškolenie personálu

Informácie pre predstavených a zodpovedných

Prvýkrát

V školskom roku 2021/22 chceme prvýkrát nárazovo zaškoliť všetky hlavné skupiny pracovníkov/dobrovoľníkov v rámci vznikajúceho systému ochrany detí.

Jednotne

Kódex je vytvorený spoločne pre potreby saleziánskej rodiny, preto rôzne organizácie v diele môžu zaškoľovať naraz/spoločne.

S podporou

Na provinciálnej úrovni pripravujeme podporné materiály a ponúkame informácie a podporu - kontakt nájdeš nižšie.

Čo mám urobiť?

Nasledujúce treba urobiť do konca septembra 2021.

Preštuduj si podrobnosti

Vo forme otázok a odpovedí nižšie zistíš všetky základné informácie.

Kontaktuj miestnych predstavených

Kontaktuj predstavených ostatných miestnych zložiek saleziánskych organizácií (napr. direktor, direktorka, predseda strediska Domky alebo Laury, koordinátor ASC) a dohodnite sa na postupe.

Naplánujte zaškolenie

Dohodnite sa na postupe, zverte zodpovednosť za prípravu a organizáciu zaškolenia.

Otázky a odpovede

Základné informácie k zaškoľovaniu

O Kódexe výchovného správania

Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach je preventívne opatrenie, aby sme sa vyhli správaniu a situáciám, ktorými by sme poškodili našich adresátov.

Aktuálne znenie Kódexu – tu

Verzia na tlač bez podpisového hárka

Je to súbor záväzných pravidiel pre správanie sa pracovníkov s mládežou v saleziánskom prostredí. Obsahuje všetky podstatné povinnosti, ktoré pracovníkom s mládežou vyplývajú z vnútorných predpisov (smerníc) prijatých saleziánskymi organizáciami na ochranu detí a zraniteľných osôb pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním.

Je jednotný, t.j. rovnako platí pre animátorov na tábore organizovanom v non-SDB stredisku Domky, na krúžku organizovanom Centrom voľného času Laury, pre vedúce zboru v stredisku sestier FMA aj pre obsluhu v čajovni saleziánskeho oratka.

Je našou reakciou na výzvy Sv. otca Františka a na nové pravidlá a požiadavky, ktoré kladie na nás Cirkev a spoločnosť.

V duchu preventívneho systému chceme vopred vysvetliť platné pravidlá a ich zmysel všetkým, od ktorých budeme vyžadovať ich dodržiavanie. Podpis Kódexu je nevyhnutnou podmienkou pre zverenie zodpovednosti pri mladých.

Pravidlá správania a stanovené postupy nám pomáhajú správne reagovať v oblastiach, s ktorými majú mladí dnes mnoho problémov – napr. bezpečnosť v online prostredí, sociálno-patologické javy (sebapoškodzovanie, nové typy závislostí, šikana, domáce násilie) alebo rôzne formy sexuálneho násilia a zneužívania.

Zaškoľovanie teda nie je len splnenie si formálnej povinnosti, ale predovšetkým naša príprava na pomoc mladým, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach.

Rovnako je však aj ochranou saleziánskeho výchovno-pastoračného prostredia pred vniknutím a rozvinutím poškodzujúcich postojov a pred stratou dôveryhodnosti v očiach rodičov a širšej verejnosti.

Príprava zaškolenia

Za zaškolenie na miestnej úrovni nesie zodpovednosť ten, kto nesie konečnú zodpovednosť v diele (t.j. zvyčajne direktor alebo direktorka, v non-SDB strediskách Domky predseda strediska a pod.).

Direktor/direktorka osloví predstaviteľov spolupracujúcich saleziánskych organizácií a dohodnú sa na detailoch zaškolenia v ich mieste pôsobenia.

Zaškoľujeme všetkých pracovníkov (dobrovoľníkov aj zamestnancov), ktorí prichádzajú v diele do pravidelného alebo dlhodobejšieho kontaktu s adresátmi bez rozdielu príslušnosti k organizácii v rámci saleziánskej rodiny (Domka, Laura, ASC, futbalové kluby a pod.).

Pravidelný kontakt = napr. obsluha v oratkovskej čajovni raz týždenne, dlhodobejší kontakt = napr. pomocný animátor na viacdennom prímestskom tábore.

Zaškoľujeme aj mladých animátorov a animátorky do 18 rokov – hoci sú ešte cieľovou skupinou, ktorú Kódex chráni. Tým, že im zverujeme určitú zodpovednosť medzi mladými, je potrebné, aby rozumeli primerane požadovaným pravidlám správania.

V rámci oratka zaškolíme napríklad:
  • animátorov, ktorí vedú stretká alebo pracujú s deťmi pravidelne na týždennej báze, organizujú pre deti výlety, nocovačky a iné podujatia,
  • animátorov, ktorí sa zúčastňujú táborov, aj keď zabezpečujú len prípravu MTZ, ale sú prítomní medzi deťmi,
  • vedúcich speváckych zborov,
  • dospelých, ktorí pomáhajú v stredisku, napr. obsluhujú v čajovni,
  • futbalových trénerov, vedúcich športových krúžkov,
  • ale aj dospelých, ktorí vedú napr. vysokoškolské stretká (tiež potrebujú poznať princípy správania sa z Kódexu, hoci na ich adresátov jednotlivé opatrenia platia len obmedzene v primeranej miere, keďže už majú nad 18 rokov).
V rámci farnosti zaškolíme napríklad:
  • dospelých, ktorí pripravujú deti na prvé sväté prijímanie alebo mladých na sviatosť birmovania,
  • dospelých, ktorí pracujú s miništrantmi (zvážiť napríklad aj pozvanie kostolníkov, ktorí s miništrantmi prichádzajú pravidelne do kontaktu).

Termín stanovený pre prvé plošné zaškoľovanie je do sviatku dona Bosca 31.1.2022 do konca školského roka 2021/22.

Od tohto termínu by ste už nemali zveriť zodpovednosť medzi mladými nikomu, kto nebol zaškolený a nepodpísal Kódex výchovného správania.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie vás budeme priebežne informovať o zmenách termínov a o prípadných iných formách zaškoľovania, ktoré pripravíme.

Po praktickom odskúšaní metodiky sa ukazuje, že minimálny čas potrebný na zmysluplné odovzdanie najdôležitejšieho obsahu je 1:30 hod.

Odporúčame využiť existujúce stretnutia zaškoľovaných (napr. animátorské stretko) a uvedený čas vyhradiť na jednom z týchto stretnutí.

Kódex je pre saleziánske prostredie (SDB, FMA, Domka, Laura…) jednotný a rovnako aj spôsob zaškoľovania. Je potrebné, aby sa podľa miestnych podmienok predstavitelia saleziánskych organizácií dohodli na najvhodnejšom spôsobe zaškoľovania (ktoré skupiny spolu, ktoré samostatne) a rozdelili si organizačné úlohy.

Každé dielo si musí podľa miestnych podmienok zadefinovať, kto v rámci pastoračného pôsobenia prichádza do kontaktu s deťmi (t.j. s mladými do 18 rokov) „v saleziánskom mene“ – má priamy vzťah k saleziánskej rodine (niekde to môžu byť ľudia z mimo-saleziánskych organizácií, napr. skauti alebo nejaké miestne združenie pôsobiace v saleziánskej farnosti s priamym vedením od saleziánov).

Priebeh zaškolenia

Samozrejme!

K dispozícii sú saleziánski preventisti – dospelí muži a ženy z nášho prostredia, pedagógovia, psychológovia, skúsení (bývalí) animátori, ktorí absolvovali špecializačné vzdelávanie v oblasti ochrany detí v rozsahu cca 60 hodín.

Nie sú platení zo strany provincií, do projektu vstupovali s ochotou dobrovoľne venovať časť svojho času. Ich zapojenie bude treba dohodnúť individuálne podľa ich aktuálnej kapacity a možností.

Ich zoznam a kontakty môžeš získať tu.

Áno.

Nemáme striktne určenú jedinú formu a obsah školenia. Povzbudzujeme k prispôsobeniu zaškolenia podľa miestnych potrieb.

Zároveň potrebujeme zachovať princíp jednoty pri odovzdávaní informácií o tak vážnej téme ako je ochrana detí, ktorá chráni aj dobrovoľníkov pred zlyhaniami.

Ako minimálny štandard požadujeme naštudovať si Kódex výchovného správania, držať sa obsahového rámca ponúknutého v pripravenom metodickom materiáli a informovať koordinátorku projektu Katarínu Jánošovú, prípadne konzultovať s autormi metodiky. 

Metodika k zaškoleniu

Inštruktážne video, ktoré sa používa v metodike.

Podporná brožúra Ochrana detí: Príručka saleziánskeho dobrovoľníka

Plagátik na informovanie adresátov o možnostiach pomoci, ak sa ocitli v probléme (slúži na zverejnenie na výveske/nástenke v diele).

Po zaškolení - podpisovanie

Podpis Kódexu výchovného správania je nevyhnutnou podmienkou pre zverenie zodpovednosti medzi mladými v saleziánskom prostredí.

Podpis je pre nás dokladom o tom, že ten, komu zverujeme zodpovednosť, bol poučený a prijíma stanovené pravidlá.

Pre podpisujúceho slúži ako moment lepšieho uvedomenia si zodpovednosti, ktorú voči mladým a celému spoločenstvu má.

Ihneď po zaškolení a podpise Kódexu výchovného správania podpísané hárky ORGANIZÁTOR ZAŠKOLENIA (nie školiteľ/preventista): preskenuj/odfoť a spolu s informáciou o dátume zaškolenia pošli do našej centrálnej evidencie zaškolených saleziánskych dobrovoľníkov na e-mailovú adresu: katarina.janosova@saleziani.sk.

Originály uschovajte vo vašom diele podľa dohody medzi zapojenými organizáciami spôsobom ako zvyknete archivovať podobné dokumenty a zmluvy.

Centrálna evidencia bude slúžiť pre zodpovedných koordinátorov ochrany v našich organizáciách (napr. vikár, vikárka) ako zdroj informácií o plnení našej povinnosti zaškoliť pracovníkov s mládežou a zároveň ako podklad pre rozhodnutia v prípade nahlásenia incidentu.

Zaškolenie a podpis Kódexu budú potrebovať tí, ktorí ešte nikdy neboli zaškolení. Takže to závisí od celkovej obmeny dobrovoľníkov v diele.

Je to podobné ako s prípravou animátorov v diele.

Keď sa nazbiera skupinka nováčikov, tak bude možné urobiť spoločné zaškolenie. Pre jednotlivcov pripravujeme online nástroj na individuálne zaškolenie – vždy však budeme vyžadovať aj osobný rozhovor o témach zaškolenia s niekým zodpovedným v diele.

Odporúčame podľa miestnej situácie a podmienok vždy zvážiť, ktoré témy by bolo dobré príležitostne s animátormi otvoriť aj mimo formálnych zaškolení – podľa ťažkostí, s ktorými prichádzajú mladí do oratka, alebo podľa nedostatkov v správaní animátorov, ktoré si všimneš.

Pri otvorení týchto tém iste príde viacero nápadov, čo u vás zlepšiť, aby mladí mali vždy prístup k potrebnej pomoci a podpore.

Tvorivosti sa medze nekladú. So zodpovednými zvážte, ktoré z nápadov uviesť do života. Ak nemáte v niečom istotu, neváhajte sa obrátiť na koordinátora ochrany vo vašej organizácii alebo na Katku Jánošovú.

2 tipy od nás:

  • Zverejnite na nástenke/výveske v diele plagátik s kontaktmi, kam sa mladí môžu obrátiť o pomoc, ak sa ocitli v probléme. Ako doplnok vám ponúkame plagátik s kontaktami pomoci na celoslovenskej úrovni.
  • Inšpirujte sa v Príručke Ochrana detí kapitolkou o nastavení pravidiel používania technológií a trávenia času online v mládežníckom stredisku. Môžete skúsiť niečo podobné vytvoriť aj pre vašich mladých!

Kontakt

Podporu k zaškoľovaniu koordinuje Katarína Jánošová.
Pošli jej správu cez formulár alebo priamo na e-mail:
katarina.janosova@saleziani.sk
Ostatné typy otázok adresuj zodpovedným vo vašej organizácii
(napr. vikár, vikárka, predsedníčka, predseda a pod.)