Slovenské provincie SDB a FMA
SALEZIÁNSKY PASTORAČNÝ TÍM

Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach

Informácia o postupe zaškoľovania saleziánskych dobrovoľníkov, animátorov a pracovníkov v dielach

Zaškolenie personálu

Informácie pre predstavených a zodpovedných

Prvýkrát

V školskom roku 2021/22 chceme prvýkrát nárazovo zaškoliť všetky hlavné skupiny pracovníkov/dobrovoľníkov v rámci vznikajúceho systému ochrany detí.

Jednotne

Kódex je vytvorený spoločne pre potreby saleziánskej rodiny, preto rôzne organizácie v diele môžu zaškoľovať naraz/spoločne.

S podporou

Na provinciálnej úrovni pripravujeme podporné materiály a ponúkame informácie a podporu - kontakt nájdeš nižšie.

Čo mám urobiť?

Nasledujúce treba urobiť do konca septembra 2021.

Preštuduj si podrobnosti

Vo forme otázok a odpovedí nižšie zistíš všetky základné informácie.

Kontaktuj miestnych predstavených

Kontaktuj predstavených ostatných miestnych zložiek saleziánskych organizácií (napr. direktor, direktorka, predseda strediska Domky alebo Laury, koordinátor ASC) a dohodnite sa na postupe.

Naplánujte zaškolenie

Dohodnite sa na postupe, zverte zodpovednosť za prípravu a organizáciu zaškolenia.

Otázky a odpovede

Základné informácie k zaškoľovaniu

O Kódexe výchovného správania

Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach je preventívne opatrenie, aby sme sa vyhli správaniu a situáciám, ktorými by sme poškodili našich adresátov.

Aktuálne znenie Kódexu – tu

Verzia na tlač bez podpisového hárka

Je to súbor záväzných pravidiel pre správanie sa pracovníkov s mládežou v saleziánskom prostredí. Obsahuje všetky podstatné povinnosti, ktoré pracovníkom s mládežou vyplývajú z vnútorných predpisov (smerníc) prijatých saleziánskymi organizáciami na ochranu detí a zraniteľných osôb pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním.

Je jednotný, t.j. rovnako platí pre animátorov na tábore organizovanom v non-SDB stredisku Domky, na krúžku organizovanom Centrom voľného času Laury, pre vedúce zboru v stredisku sestier FMA aj pre obsluhu v čajovni saleziánskeho oratka.

Je našou reakciou na výzvy Sv. otca Františka a na nové pravidlá a požiadavky, ktoré kladie na nás Cirkev a spoločnosť.

V duchu preventívneho systému chceme vopred vysvetliť platné pravidlá a ich zmysel všetkým, od ktorých budeme vyžadovať ich dodržiavanie. Podpis Kódexu je nevyhnutnou podmienkou pre zverenie zodpovednosti pri mladých.

Pravidlá správania a stanovené postupy nám pomáhajú správne reagovať v oblastiach, s ktorými majú mladí dnes mnoho problémov – napr. bezpečnosť v online prostredí, sociálno-patologické javy (sebapoškodzovanie, nové typy závislostí, šikana, domáce násilie) alebo rôzne formy sexuálneho násilia a zneužívania.

Zaškoľovanie teda nie je len splnenie si formálnej povinnosti, ale predovšetkým naša príprava na pomoc mladým, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach.

Rovnako je však aj ochranou saleziánskeho výchovno-pastoračného prostredia pred vniknutím a rozvinutím poškodzujúcich postojov a pred stratou dôveryhodnosti v očiach rodičov a širšej verejnosti.

Príprava zaškolenia

Za zaškolenie na miestnej úrovni nesie zodpovednosť ten, kto nesie konečnú zodpovednosť v diele (t.j. zvyčajne direktor alebo direktorka, v non-SDB strediskách Domky predseda strediska a pod.).

Direktor/direktorka osloví predstaviteľov spolupracujúcich saleziánskych organizácií a dohodnú sa na detailoch zaškolenia v ich mieste pôsobenia.

Zaškoľujeme všetkých pracovníkov (dobrovoľníkov aj zamestnancov), ktorí prichádzajú v diele do pravidelného alebo dlhodobejšieho kontaktu s adresátmi bez rozdielu príslušnosti k organizácii v rámci saleziánskej rodiny (Domka, Laura, ASC, futbalové kluby a pod.).

Pravidelný kontakt = napr. obsluha v oratkovskej čajovni raz týždenne, dlhodobejší kontakt = napr. pomocný animátor na viacdennom prímestskom tábore.

Zaškoľujeme aj mladých animátorov a animátorky do 18 rokov – hoci sú ešte cieľovou skupinou, ktorú Kódex chráni. Tým, že im zverujeme určitú zodpovednosť medzi mladými, je potrebné, aby rozumeli primerane požadovaným pravidlám správania.

V rámci oratka zaškolíme napríklad:
  • animátorov, ktorí vedú stretká alebo pracujú s deťmi pravidelne na týždennej báze, organizujú pre deti výlety, nocovačky a iné podujatia,
  • animátorov, ktorí sa zúčastňujú táborov, aj keď zabezpečujú len prípravu MTZ, ale sú prítomní medzi deťmi,
  • vedúcich speváckych zborov,
  • dospelých, ktorí pomáhajú v stredisku, napr. obsluhujú v čajovni,
  • futbalových trénerov, vedúcich športových krúžkov,
  • ale aj dospelých, ktorí vedú napr. vysokoškolské stretká (tiež potrebujú poznať princípy správania sa z Kódexu, hoci na ich adresátov jednotlivé opatrenia platia len obmedzene v primeranej miere, keďže už majú nad 18 rokov).
V rámci farnosti zaškolíme napríklad:
  • dospelých, ktorí pripravujú deti na prvé sväté prijímanie alebo mladých na sviatosť birmovania,
  • dospelých, ktorí pracujú s miništrantmi (zvážiť napríklad aj pozvanie kostolníkov, ktorí s miništrantmi prichádzajú pravidelne do kontaktu).

Termín stanovený pre prvé plošné zaškoľovanie je do sviatku dona Bosca 31.1.2022.

Od tohto termínu by ste už nemali zveriť zodpovednosť medzi mladými nikomu, kto nebol zaškolený a nepodpísal Kódex výchovného správania.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie vás budeme priebežne informovať o zmenách termínov a o prípadných iných formách zaškoľovania, ktoré pripravíme.

 

Po praktickom odskúšaní metodiky sa ukazuje, že minimálny čas potrebný na zmysluplné odovzdanie najdôležitejšieho obsahu je 1:30 hod.

Odporúčame využiť existujúce stretnutia zaškoľovaných (napr. animátorské stretko) a uvedený čas vyhradiť na jednom z týchto stretnutí.

Kódex je pre saleziánske prostredie (SDB, FMA, Domka, Laura…) jednotný a rovnako aj spôsob zaškoľovania. Je potrebné, aby sa podľa miestnych podmienok predstavitelia saleziánskych organizácií dohodli na najvhodnejšom spôsobe zaškoľovania (ktoré skupiny spolu, ktoré samostatne) a rozdelili si organizačné úlohy.

Každé dielo si musí podľa miestnych podmienok zadefinovať, kto v rámci pastoračného pôsobenia prichádza do kontaktu s deťmi (t.j. s mladými do 18 rokov) „v saleziánskom mene“ – má priamy vzťah k saleziánskej rodine (niekde to môžu byť ľudia z mimo-saleziánskych organizácií, napr. skauti alebo nejaké miestne združenie pôsobiace v saleziánskej farnosti s priamym vedením od saleziánov).

Priebeh zaškolenia

Samozrejme!

K dispozícii sú saleziánski preventisti – dospelí muži a ženy z nášho prostredia, pedagógovia, psychológovia, skúsení (bývalí) animátori, ktorí absolvovali špecializačné vzdelávanie v oblasti ochrany detí v rozsahu cca 60 hodín.

Nie sú platení zo strany provincií, do projektu vstupovali s ochotou dobrovoľne venovať časť svojho času. Ich zapojenie bude treba dohodnúť individuálne podľa ich aktuálnej kapacity a možností.

Ich zoznam a kontakty môžeš získať tu.

Áno.

Nemáme striktne určenú jedinú formu a obsah školenia. Povzbudzujeme k prispôsobeniu zaškolenia podľa miestnych potrieb.

Zároveň potrebujeme zachovať princíp jednoty pri odovzdávaní informácií o tak vážnej téme ako je ochrana detí, ktorá chráni aj dobrovoľníkov pred zlyhaniami.

Ako minimálny štandard požadujeme naštudovať si Kódex výchovného správania, držať sa obsahového rámca ponúknutého v pripravenom metodickom materiáli a informovať koordinátorku projektu Katarínu Jánošovú, prípadne konzultovať s autormi metodiky. 

Metodika k zaškoleniu

Inštruktážne video, ktoré sa používa v metodike. — DOPLNÍME po dokončení —

Podporná brožúra Ochrana detí: Príručka saleziánskeho dobrovoľníka

Plagátik na informovanie adresátov o možnostiach pomoci, ak sa ocitli v probléme (slúži na zverejnenie na výveske/nástenke v diele).

Po zaškolení - podpisovanie

Podpis Kódexu výchovného správania je nevyhnutnou podmienkou pre zverenie zodpovednosti medzi mladými v saleziánskom prostredí.

Podpis je pre nás dokladom o tom, že ten, komu zverujeme zodpovednosť, bol poučený a prijíma stanovené pravidlá.

Pre podpisujúceho slúži ako moment lepšieho uvedomenia si zodpovednosti, ktorú voči mladým a celému spoločenstvu má.

Ihneď po zaškolení a podpise Kódexu výchovného správania podpísané hárky ORGANIZÁTOR ZAŠKOLENIA (nie školiteľ/preventista): preskenuj/odfoť a spolu s informáciou o dátume zaškolenia pošli do našej centrálnej evidencie zaškolených saleziánskych dobrovoľníkov na e-mailovú adresu: katarina.janosova@saleziani.sk.

Originály uschovajte vo vašom diele podľa dohody medzi zapojenými organizáciami spôsobom ako zvyknete archivovať podobné dokumenty a zmluvy.

Centrálna evidencia bude slúžiť pre zodpovedných koordinátorov ochrany v našich organizáciách (napr. vikár, vikárka) ako zdroj informácií o plnení našej povinnosti zaškoliť pracovníkov s mládežou a zároveň ako podklad pre rozhodnutia v prípade nahlásenia incidentu.

Zaškolenie a podpis Kódexu budú potrebovať tí, ktorí ešte nikdy neboli zaškolení. Takže to závisí od celkovej obmeny dobrovoľníkov v diele.

Je to podobné ako s prípravou animátorov v diele.

Keď sa nazbiera skupinka nováčikov, tak bude možné urobiť spoločné zaškolenie. Pre jednotlivcov pripravujeme online nástroj na individuálne zaškolenie – vždy však budeme vyžadovať aj osobný rozhovor o témach zaškolenia s niekým zodpovedným v diele.

Odporúčame podľa miestnej situácie a podmienok vždy zvážiť, ktoré témy by bolo dobré príležitostne s animátormi otvoriť aj mimo formálnych zaškolení – podľa ťažkostí, s ktorými prichádzajú mladí do oratka, alebo podľa nedostatkov v správaní animátorov, ktoré si všimneš.

Pri otvorení týchto tém iste príde viacero nápadov, čo u vás zlepšiť, aby mladí mali vždy prístup k potrebnej pomoci a podpore.

Tvorivosti sa medze nekladú. So zodpovednými zvážte, ktoré z nápadov uviesť do života. Ak nemáte v niečom istotu, neváhajte sa obrátiť na koordinátora ochrany vo vašej organizácii alebo na Katku Jánošovú.

2 tipy od nás:

  • Zverejnite na nástenke/výveske v diele plagátik s kontaktmi, kam sa mladí môžu obrátiť o pomoc, ak sa ocitli v probléme. Ako doplnok vám ponúkame plagátik s kontaktami pomoci na celoslovenskej úrovni.
  • Inšpirujte sa v Príručke Ochrana detí kapitolkou o nastavení pravidiel používania technológií a trávenia času online v mládežníckom stredisku. Môžete skúsiť niečo podobné vytvoriť aj pre vašich mladých!

Kontakt

Podporu k zaškoľovaniu koordinuje Katarína Jánošová.
Pošli jej správu cez formulár alebo priamo na e-mail:
katarina.janosova@saleziani.sk
Ostatné typy otázok adresuj zodpovedným vo vašej organizácii
(napr. vikár, vikárka, predsedníčka, predseda a pod.)